Všeobecně

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (VOP) se řídí obchodní vztahy uzavírané mezi NOVOTNÝ – ATRIMA BRNO, Hudcova 533/78c, 612 00 Brno, IČO: 41569067 (dodavatel) a druhými stranami (odběratel, zákazník).
Tyto obchodní podmínky se nevztahují na závazky, které se řídí individuálními kupními smlouvami a smlouvami o dílo. Všechny následující body jsou platné, pokud v konkrétní smlouvě nejsou sjednány podmínky jiné. Rovněž v případě nesouhlasu s níže uvedenými obchodními podmínkami je námitky nutné uvést v objednávce nebo návrhu smlouvy – jinak odběratel objednáním výrobku vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami a bez výhrad je přijímá. Případné odlišné obchodní podmínky odběratele jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu dodavatele.

Veškeré smluvní vztahy, které nejsou upraveny těmito VOP nebo ve smlouvě, se řídí ustanoveními Občanského zákoníku ČR a zákony České republiky a jsou uzavírány mezi podnikateli mimo režim spotřebitelských smluv.

Uzavření smlouvy, objednání zboží a služeb

Objednávky jsou přijímány písemnou formou – poštou, e–mail. Objednávku lze provést i telefonicky a písemnou objednávku doručit obratem. V objednávce, prosím, mj. uveďte název a sídlo odběratele, IČO, DIČ, způsob předání, adresu pro doručení, kontaktní osobu, telefon, e–mail.
Návrh objednávky lze sestavit i prostřednictvím webového formuláře na internetových stránkách. Objednávky, které neobsahují obchodní název, IČO nebo DIČ, nebudou prostředky komunikace na dálku vyřizovány.

Zboží (kromě spotřebního materiálu) prochází předprodejním servisem, takže je dodáváno odzkoušené, pokud možno zkompletované a většinou i naprogramované podle požadavků odběratele tak, aby je mohl okamžitě používat. Vzhledem k sortimentu nabízeného zboží je možné při uzavírání zakázky další upřesňující jednání (zejména u registračních pokladen a jejich naprogramování), a sice mailem nebo telefonicky.

Rozsah dodávky (předmět plnění) potvrdí dodavatel zasláním formuláře "Potvrzení zakázky" k odsouhlasení odběrateli. Teprve poté, až odběratel potvrdí cenu, platební a dodací podmínky, bude zahájena výroba nebo expedice zakázky. Pokud je objednávka jednoznačná, s uvedením ceny, může být dodávka vyřízena bez vzájemného písemného odsouhlasení.

Elektronická forma objednávky a elektronické potvrzení objednávky jsou rovnocenné písemné formě těchto úkonů a mají pro obě smluvní strany tutéž závaznost.

Dodavatel může potvrdit přijatou objednávku formou písemné smlouvy. V tom případě je zakázka považována za platnou až po odsouhlasení smlouvy oběma stranami.

Odsouhlasené objednávky a smlouvy lze rušit jen písemně po vzájemné dohodě obou stran.

Všechny informace o zboží, umístěném v on–line obchodu na internetových stránkách, jsou informativního charakteru. Týká se to především vyobrazení zboží, předpokládaných termínů dodání a dostupnosti zboží. Dodavatel není povinen uzavřít kupní smlouvu na zboží umístěné v on–line obchodu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se proto nepoužije. Dodavatel je oprávněn nabízený sortiment zboží libovolně měnit a ukončit prodej zboží bez předchozího upozornění či informace.

Údaje prezentovaného zboží v on–line obchodu (zejména dostupnost, cena, velikost zásoby) nejsou aktualizovány nepřetržitě a v každém okamžiku. Změny v cenách a ve skladových zásobách jsou aktualizovány až s určitým časovým odstupem s přihlédnutím na technické možnosti. Z tohoto důvodu nemusejí být údaje ohledně zboží v on–line obchodu vždy správné a úplné ve srovnání se skutečným stavem. Možnost dodání objednaného zboží je vždy ověřována dodavatelem a až na základě potvrzení objednávky dodavatelem se realizuje dodávka zboží odběrateli.

Dodavatel je vždy oprávněn okamžitě zrušit či odmítnout objednávku, pokud uvedená cena zboží nebo údaj o množství v on–line obchodu byly nesprávné.

Termín plnění, dodací podmínky

Místem plnění je provozovna dodavatele. Odběratel v objednávce vyznačí požadovaný způsob dopravy na místo určení.

Termín plnění je uveden v "Potvrzení zakázky". Registrační pokladny, snímače, váhy a kancelářská zařízení jsou dodávány (expedovány) v co nejkratším termínu, obvykle do 2 až 15 pracovních dnů. Pokud jsou s dodávkou spojené další požadavky (např. naprogramování pokladny), dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje.

Dodavatel může ve výjimečných případech termín plnění prodloužit. Přitom musí o této skutečnosti informovat odběratele nejméně 3 dny před vypršením původně smluveného termínu. Pokud odběratel nebude souhlasit s nově navrženým termínem, má právo odstoupit od své objednávky bez dalších sankcí.

Dodávka může být rozdělena na několik dílčích plnění.

Pokud je odběratel v prodlení s úhradami faktur nebo se svými závazky nutnými pro splnění dodávky, dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje.

Za den plnění se považuje datum osobního převzetí předmětu nebo předání předmětu prvnímu přepravci. Tím začíná běžet záruční doba a dochází k přechodu nebezpečí vzniku škody na výrobku na odběratele.

Při převzetí zásilky od dopravce je odběratel povinen za přítomnosti dopravce ověřit stav a množství dodávaného zboží, neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Při podezření na poškození zboží sepíše odběratel s dopravcem zápis o poškození nebo ztrátě a dopravce tento zápis potvrdí. Reklamace poškození, zničení, nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti zboží způsobené přepravou je nutné uplatnit bez odkladu spolu s uvedeným zápisem. Na pozdější reklamace tohoto typu nebude brán zřetel.

Cenové a platební podmínky, výhrada vlastnictví

Ceny jsou uváděny bez DPH. Cena je sjednána dohodou smluvních stran. Platnost cen v nabídce je obvykle 14 dní.

Ceny se rozumí v sídle dodavatele. Není–li uvedeno jinak, recyklační příspěvek, balné, doprava, pojištění, montáž výrobku (resp. uvedení do provozu), zaškolení obsluhy nejsou zahrnuty. Tyto náklady jsou fakturovány jako samostatné položky.

Při potvrzení objednávky / smlouvy je požadováno splacení celé částky zálohově před dodáním nebo v hotovosti při převzetí. Po posouzení platební morálky, délky spolupráce a celkového objemu nákupů je možno přejít na režim s vystavením faktury po uskutečnění dodávky, případně se dohodnout na výši kreditního limitu faktur.

Splatnost faktur je 14 dní ode dne vystavení / odeslání faktury. V pochybnostech se má za to, že odběratel fakturu obdržel 5. den po dodání zboží. Při sjednání prodloužené splatnosti může být účtován příplatek (do 30 dnů 1 % z účtované částky). Dnem splatnosti se rozumí připsání finančních prostředků na účet dodavatele.

Před uplynutím doby splatnosti je odběratel oprávněn prokazatelně vrátit bez zaplacení fakturu, která má vady v obsahu. V této faktuře musí být vyznačen důvod vrácení.

Při nedodržení lhůty splatnosti se odběratel zavazuje uhradit smluvně sjednaný úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Právo na úhradu vzniká dodavateli při vystavení penalizační faktury.

Dodané zboží zůstává ve vlastnictví dodavatele až do úplného zaplacení sjednané ceny a případných smluvních pokut. V případě nezaplacení faktury v termínu splatnosti může být přistoupeno k odebrání zboží. Odběratel se zavazuje umožnit odebrání zboží dodavatelem. Povinnost odběratele zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jako i náklady spojené s odebráním zboží a odstoupením od smlouvy není dotčena.

Odstoupení od smlouvy

V případě, že odběratel bude požadovat v době před potvrzeným termínem dodání jednostranné zrušení své objednávky nebo odmítne převzít předmět smlouvy, je oprávněn tak učinit výhradně za podmínky zaplacení odstupného ve výši 20 % ceny výrobku, jehož storno uplatňuje. Pokud nebude odstupné uhrazeno bez zbytečného odkladu, je dodavatel oprávněn trvat na splnění smlouvy v celém rozsahu a požadovat zaplacení ceny objednaného výrobku.

Pokud již došlo k odeslání zboží a odběratel nepřevezme tuto zásilku ve sjednaném termínu a sjednaném místě, má dodavatel právo požadovat smluvní pokutu a úhradu nákladů až do výše 100 % z dohodnuté ceny, a to zejména podle způsobilosti zboží k opětovnému prodeji.

Odstoupit od smlouvy lze pouze písemnou formou po vzájemné dohodě obou stran.

Záruční a reklamační podmínky

Dodavatel poskytuje na výrobky záruku minimálně v délce 12 měsíců, u vybraných výrobků až 24 měsíců. U použitých a renovovaných výrobků je záruka 6 měsíců.
Na náhradní díly, spotřební materiál a součásti výrobku, které podléhají běžnému opotřebení (světelné zdroje, baterie, externí síťové napájecí adaptéry, kabely, tiskové hlavy a moduly, klávesnice, dotykové části displeje, mechanické součásti, pokladní zásuvky apod.) se záruka poskytuje po dobu jejich předpokládané životnosti, nejdéle však 6 měsíců.

V době záruky má odběratel právo na bezplatné opravy. Hradí pouze náklady na dopravu servisního technika na místo opravy nebo náklady ne přepravu zařízení do / ze servisu.

U stanovených měřidel nese odběratel rovněž poměrnou část nákladů na nové ověření u ČMI, pokud při servisním zásahu bude nutné porušit plomby. Pokud platnost stávajícího ověření končí v daném roce, náklady následného ověření nese celé odběratel.

U nových výrobků, které tvoří obtížně demontovatelnou součást měřeného procesu a které dodavatel sám uvede v místě do provozu, je během prvních 6 měsíců poskytnuta záruční oprava v místě uvedení do provozu, na vybrané komponenty pak dalších 6 měsíců v sídle dodavatele nebo se započtením cestovních nákladů do místa instalace.

Záruční doba začíná běžet ode dne dodání (expedice, předání prvnímu přepravci), není–li ve smlouvě nebo záručním listu uveden jiný termín (např. od uvedení do provozu).

Záruka se vztahuje na práci, materiál a výrobní vady, které se projeví v záruční době a omezují či znemožňují použití zboží k určenému účelu.

Právo na záruční opravu zaniká v případě, že závada vznikla nevhodnou dopravou, nevhodným skladováním či umístěním, neodbornou instalací, opravou nebo úpravou, připojením zařízení na napájecí napětí neodpovídající technickým podmínkám a normám, neodborným zásahem nebo manipulací, špatným nastavením, mechanickým poškozením, znečištěním, vniknutím cizích předmětů, poškozením ohněm, kapalinami, chemikáliemi, statickou elektřinou, přepětím nebo výpadky v síti, neodvratnou událostí (živelná pohroma), resp. aplikací zařízení v rozporu s technickými podmínkami nebo uživatelskou dokumentací a doporučeními výrobce.

Dodavatel neručí i před uplynutím záruční doby za škody a vady vzniklé špatnou a neodbornou obsluhou, zanedbáním běžné údržby, použitím jiného než originálního spotřebního materiálu, připojením nestandardního nebo nesprávně zapojeného příslušenství a při použití zařízení v podmínkách, které neodpovídají technickým podmínkám. Stejně tak neručí za vady vzniklé nedodržením stanovené pravidelné servisní prohlídky. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé přirozeným opotřebením nebo překročením životnosti výrobku a na jistící prvky, které se poruší při nedodržení provozních podmínek.

Záruka se nevztahuje na ztrátu dat uložených na záznamových médiích. Předpokládá se, že si uživatel tato data zálohuje.

K záruční opravě nebude přijat výrobek viditelně poškozený a nevhodně zabalený (u standardně krabicově baleného zboží se doporučuje zaslání do servisu zejména v originálním balení). Rovněž nebude přijat výrobek s chybějícím, nečitelným nebo pozměněným výrobním číslem. Datem převzetí výrobku do opravy je datum fyzického přijetí výrobku provozovnou dodavatele.

Pokud bude zjištěno, že na nahlášenou závadu se záruka nevztahuje, bude reklamace zamítnuta a dodavatel je oprávněn odběrateli účtovat účelně vynaložené náklady s tím spojené. Případná následná placená oprava je možná jen po výslovném souhlasu odběratele na základě informace o cenové kalkulaci a termínu provedení opravy.

Záruku je možné uznat po předložení dokumentu potvrzujícího záruku (záruční, dodací list). Pokud takový dokument nebude předložen, nevzniká nárok na záruční opravu a je na dodavateli, zda podle vlastních záznamů záruku uzná.

Servis

Objednávku opravy či servisních prací provádí zákazník písemně nebo e–mailem s popisem projevů závady. Objednávku lze provést i telefonicky a písemnou objednávku doručit obratem.

Běžný servis je prováděn v sídle výrobce / dodavatele.

Při servisu v místě instalace je vyžadována úhrada cestovních nákladů bez ohledu na to, zda jde o záruční nebo pozáruční opravu. Pouze, je–li smluvně dohodnuto plnění záručních podmínek v místě uvedení do provozu, nejsou cestovní náklady účtovány.

Záruka na provedenou opravu je poskytována po dobu 3 měsíců za podmínek uvedených výše, a to pouze na tu část zařízení, která byla opravena.

Zjistí–li se v průběhu opravy, že náklady na opravu přesáhnou sjednanou cenu o více jak 10 %, dodavatel nebude bez souhlasu zákazníka s novou cenou a termínem v opravě pokračovat. V případě, že zákazník odvolá provedení opravy v průběhu jejího provádění, je povinen uhradit náklady do té doby vzniklé.

Zákazník je povinen převzít věc nejpozději do 15 dnů od předpokládaného dne ukončení opravy, resp. do 15 dnů od uplynutí doby, kdy byla zakázka zhotovena a byl o tom informován telefonicky nebo e–mailem. Neučiní–li tak, je dodavatel oprávněn účtovat poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč vč. DPH za každý započatý den od ukončení opravy po její převzetí zákazníkem. Po uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy byla zakázka zhotovena, může dodavatel s věcí volně nakládat. Tím není dotčeno právo dodavatele na úhradu ceny za zhotovení zakázky a vzniklých nákladů.

Neposkytne–li zákazník nutnou součinnost, může dodavatel od smlouvy odstoupit a je oprávněn účtovat již vzniklé náklady.

Zpracování osobních údajů

Dodavatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Dodavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje odběratele ze zákona, neboť takové zpracování osobních údajů je potřebné pro plnění smlouvy, na jejímž základě je poskytována služba nebo zboží.

Závěrečná ustanovení

Vyhrazujeme si právo na změnu těchto VOP. Případná změna bude zveřejněna a bude se vztahovat na objednávky přijaté až po datu zveřejnění nového znění.

Tyto VOP jsou platné od 25.05.2018.

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.